• 281 918 191
  • Bobkova 786, Praha 9
P/ACE MDQ plus

P/ACE MDQ plus

Výrobce: SCIEX

Přístroj P/ACETM MDQ plus je nejnovější analytický systém na bázi kapilární elektroforézy (CE) od společnosti SCIEX (Beckman Coulter)., která vyvíjí a vyrábí kapilární elektroforézy od roku 1989. Model P/ACETM MDQ je pátou generací těchto přístrojů, je určen pro výzkum a vývoj analytických metod a automatické zpracování velkých množství vzorků. Používá se v biologických, biochemický, farmaceutických, biotechnologických a forensních analytických laboratořích. Systém umožňuje provedení elektromigračních metod jako kapilární zónová elektroforéza (CZE), kapilární izoelektrická fokusace (CIEF), kapilární izotachoforéza (CITP), micelární a mikroemulzní elektrokinetickou kapilární chromatografii (MECK a MEEKC), kapilární elektrochomatografii (CEC), kapilární agarosová a polyakrylamidová gelová elektroforéza (CGE), SDS-elektroforéza bílkovin, bioafinitní elektroforéza a dále též kombinované elektromigrační a chromatografické techniky. Přístroj je vhodný pro analýzu anorganických a organických kationtů a aniontů, chirálních látek, nukleových kyselin včetně oligo- a polynukleotidů, aminokyselin a peptidů, proteinů, imunoglobulinů, sacharidů a dalších látek. Společnost SCIEX nabízí řadu souprav pro analýzu specifických látek nebo vývoj separačních metod.

Módy separace dovolují volitelné nastavení napětí, proudu, výkonu, tlaku a vakua. Lze nastavit konstantní i lineární gradient napětí, proudu nebo výkonu elektroforetické separace se současnou aplikací tlaku nebo vakua na jeden nebo oba konce kapiláry. Napětí: 1-30 kV s krokem 0,1 kV se softwarově volitelnou polaritou Proud: 3-300 μA s krokem 0,1 μA Tlak proplachu kapiláry: -5 až 100 psi (-0,35 až 6,9 bar).

Vzorky je možné vkládat ve standardních mikrotitračních destičkách s 96 jamkovým formátem, nebo ve standardních 2 ml vialkách, 1,5 ml nebo 0,5 ml mikrozkumavkách v počtu 96 resp. 48 vzorků/pozic. Minimální objem vzorku je 10 μl. Vzorky jsou uloženy odděleně od separačních pufrů a mohou být uchovávány v temperovaném prostředí s nastavitelnou teplotou od 4° do 60°C (nebo 20°C pod laboratorní teplotu, teplotní stabilita je ±1°C). Temperované skladování vzorků je vhodné pro látky podléhající teplotní nestabilitě nebo pro malé objemy vzorků, u kterých by při vyšších teplotách hrozilo odpaření. Aspirace vzorku se může provádět z inlet i outlet strany kapiláry (délka kapiláry k detekčnímu oknu je poté 10 cm). Aspirace vzorku: tlakem, vakuem, elektrokineticky Injektážní tlak: -5 až 25 psi (-0,35 až 1,7 bar)

Pufry jsou umístěny ve 2 ml vialkách ve 2x36 pozicích oddělených od vzorků a zvlášť pro inlet i outlet pozice.

Kapilára je pro snazší manipulaci umístěna v kazetě (viz obrázek vpravo nahoře). Lze použít kapiláry o ID 25-200 μm, OD 150-375 μm a délky 31-150 cm. Kapilára je během separace temperována obtékáním kapalným chladivem, což umožňuje přesnější a účinnější kontrolu teploty než při chlazení vzduchem. Tato technologie je patentována firmou Beckman Coulter, Inc. a dovoluje použití separačních pufrů s vysokou iontovou silou (500 mM) a kapilár s větším ID (150- 200 μm). Precizní kontrola teploty kapiláry zajišťuje reprodukovatelnost migračních časů. Temperování kapiláry: 10°C pod okolní teplotou - min 5°C, max 60°C s přesností ±0,1°C. Kazeta s kapilárou je umístěna v masivním bloku (viz obrázek vpravo dole) s novu konstrukcí otevírání vialek (viz obrázek vlevo). Tento systém eliminuje případný kontakt víčka nebo vialky s elektrodou nebo kapilárou. Nová konstrukce elektrod zjednodušuje jejich výměnu a čištění.

Detektory jsou integrovány uvnitř přístroje a jsou uživatelem jednoduše vyměnitelné.

Photo Diode Array (PDA) detektor, rozsah 190-600 nm, 256 diodové pole, deuteriová lampa, 30 W, přesnost vln. délky ±2 nm, šířka pásma absorbance ±6 nm, sběr dat 0,5 až 32 Hz, online vizualizace celého absorpčního spektra nebo třech vybraných vlnových délek, automatická kalibrace integrovanou rtuťovou lampu s přesností na ±1 nm.

UV/VIS detektor (OPTION) se sedmi specifickými filtry dle volby (standardně 200, 214, 254 a 280 nm, 3 další volné pozice pro obsazení filtrem vlnové délky 200-600 nm). Laser a Laser-Induced Fluorescence (LIF) detektor (OPTION) lze připojit a používat dva zdroje laseru současně. Standardní je 3 mW 488 nm Solid State Laser (integrovaný uvnitř přístroje) nebo 3 mW 635 nm Solid State External Laser. Lze však připojit jakýkoli jiný externí zdroj laseru.

P/ACETM MDQ lze předřadit před ESI-MS hmotnostní spektrometr různých výrobců. Pro vyvedení kapiláry z přístroje se používá EDA adaptér (viz obrázek dole), který zároveň uzavírá okruh chladící kapaliny. EDA adaptér může být použit se standardní kazetou pro kapiláru (viz obrázek dole), která umožňuje současnou optickou detekci nebo EDA kazetou, bez optické detekce s použitím kratší kapiláry. Vývod pro kapiláru i připojení uzemnění je z pravé části přístroje. Pro P/ACE MDQ jsou dostupné bezkontaktní C4D vodivostní detektory od firmy eDAQ (www.edaq.com) nebo Innovative Sensor Technologies GmbH (www.istech.at), které lze integrovat do kazety s kapilárou viz obrázek. Rozměry přístroje P/ACE MDQ (v x š x h): 75 x 64 x 72 cm Hmotnost přístroje P/ACE MDQ: 85 kg P/ACE MDQ je plně ovládán pomocí počítačové stanice (PC) IBM s předinstalovaným softwarem 32 Karat™ pod operačním systémem MS Windows 7. Spojení přístroje s PC je zajištěno přes GPIB-USB rozhraní. PC je sestaveno v konfiguraci na přání zákazníka. Součástí PC je 22˝ LCD monitor, klávesnice, myš.

Software 32 Karat™ verze 10 (pod Win 7) je určen k ovládání přístroje, sběru dat a jejich analýze. Součástí dodávky jsou tištěné manuály k přístroji i softwaru, instalační CD, jeden hardwarový klíč (pro plné ovládání přístroje) a jeden reprocesing klíč (pro zpracování dat na jiném PC). Software lze nainstalovat na libovolný počet PC a pomocí hardwarového klíče lze přístroj ovládat i z jiného PC. Přístroj se ovládá pomocí P/ACE MDQ verze 1.0 softwaru pro příjemnější grafické znázornění nastavení a obsluhu přístroje (viz obrázek vpravo dole). Naprogramované metody lze spojovat do sekvence a provádět tak analýzu velkých sad vzorků bez nutnosti zásahu obsluhy. Vyhodnocení dat zahrnuje kalkulaci zdánlivé mobility, mobily, korekci plochy píků, molekulární hmotnosti a isoelektrického bodu. V programu lze vytvořit libovolné reporty nebo lze získaná data exportovat do ACSII formátu pro zpracování v MS Excel. Software splňuje standardy pro GLP/CGMP a 21CFR část 11. U DAD detektoru lze sbírat v průběhu separace celé absorpční spektrum a následně pro konkrétní migrační časy vyhledávat a identifikovat látky na základě srovnání s knihovnou spekter definovaných analytů. Toto vyhledávání může probíhat online i během analýzy. Software umožňuje zobrazení spekter ve 3D grafech. Na přístroj a příslušenství je poskytována kompletní záruka 1 rok od dne instalace v místě zákazníka s volitelným prodloužením záruky zakoupením Service Contract

Výrobce:

SCIEX logo

SCIEX
Přední výrobce hmotnostních spektrometrů, kapilárních elektroforéz a kapalinové chromatografie

Ke stažení:

Aktuality